آگهی مزایده اجاره واحدهای تجاری توسط شهرداری فیض آباد

شهرداری فیض آباد درنظردارد نسبت به واگذاری اماکن مشروحه ذیل باقیمت پایه اجاره قیدشده ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا لازم است متقاضیان جهت دریافت اسنادمزایده وکسب اطلاعات لازم به واحدحقوقی واملاک شهرداری فیض آبادمراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسنادمزایده ازتاریخ۱۴۰۰/۰۴/۲۹لغایت۱۴۰۰/۰۵/۱۲

مهلت تسلیم پیشنهادات۱۴۰۰/۰۵/۱۲

زمان بازگشایی پاکات۱۴۰۰/۰۵/۱۳درمحل دفترشهردار

شهرداری در ردیا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد

کلیه هزینه های مربوط به کارشناسی و آگهی روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.

 

ردیف نام محل شماره پلاک پایه اجاره بهاءماهیانه(ریال) مبلغ سپرده
۱

واحدتجاری داخل پاساژ (مجمع خیرین سلامت )

پلاک ۱۱۳

۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲

واحدتجاری داخل پاساژ(ماهنامه )

پلاک ۱۱۵

۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۳

واحدتجاری پاساژ سمت خیابان خرمشهر

پلاک ۱۱۹

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۴

واحد تجاری مجتمع امام علی (ع) مغازه اول

پلاک ۱۳۵

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۵

واحدتجاری مجتمعع امام علی (ع) مغازه دوم

پلاک  ۱۳۶

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۶

واحدتجاری مجتمعع امام علی (ع) مغازه سوم

پلاک ۱۳۷

۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۷

واحدتجاری مجتمع امام علی (ع) مغازه پنجم

پلاک ۱۳۹

۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
۸

واحدتجاری مجتمع امام علی (ع) مغازه ششم

پلاک ۱۴۰

۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
۹

واحدتجاری مجتمعع امام علی (ع) مغازه هفتم

پلاک ۱۴۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴/۵۰۰/۰۰۰ریال
۱۰

واحد تجاری ابتدای خیابان شریعتی(رستوران قدیم)

پلاک ۱۴۴

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱

دکه مقابل بانک صادرات

دکه

۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۲ دکه ابتدای بلوار شریعتی

دکه

۲/۰۰۰/۰۰۰ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۳

دکه ابتدای میدان فلسطین

 

دکه

۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

                                                                                                                                                                                                                               جوادجعفری

                                                                                                                                                                                                                            شهردارفیض آباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *