درباره شهردار

جواد جعفری

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری

سوابق اجرائی:

کارشناس شهرداری تربت حیدریه

دبیر کمیته شهرسازی شهرداری تربت حیدریه

مسئول کمیته آموزش شهرسازی شهرداری تربت حیدریه

عضو کمیته فنی شهرسازی شهرداری تربت حیدریه

دبیر کمیته درآمدی شهرداری تربت حیدریه

مسئول سرمایه گذاری شهرداری تربت حیدریه

عضو کمیته درآمدی شهرداری تربت حیدریه

کارشناس شهرسازی و مسئول واحد مشاوره و پیگیری حوزه معاونت شهرسازی شهرداری تربت حیدریه

شهردار فیض آباد