آگهی مزایده فروش زمین توسط شهرداری فیض آباد

شهرداری فیض آباد به استناد صورتجلسه شماره ۷۹مورخه ۲۹/۵/۹۷-و۱۶۷مورخ۳۰/۱۱/۹۸ شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد تعداد ۲ قطعه زمین با کاربری تجاری ،مسکونی از اراضی شهرداری را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان شرکت در مزایده می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهادات خود را با انضمام فیش واریزی سپرده در پاکت در بسته ولاک ومهر شده تا تاریخ۰۳/۰۷/۹۹به واحد حراست شهرداری تحویل نمایند.

:شرایط
قیمت پایه کارشناسی به شرح جدول ذیل می باشد
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت بهای زمین به صورت نقد به شهرداری مراجعه در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
بهای زمین ها به صورت نقدی وصول می گردد
بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود
زمین های مورد نظرفاقد سندثبتی میباشد وکلیه هزینه ها ومراحل اخذ سند برعهده برنده مزایده میباشد
سپرده نفرات اول تا سوم تا روشن شدن وضعیت مزایده نگه داشته خواهد شددر صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
سپرده شرکت در مزایده می بایست به حساب سپرده شهرداری  به شماره۰۱۰۵۹۶۶۰۱۴۰۰۳نزدبانک ملی واریزگردد

پیشنهاد های واصله در تاریخ۰۵/۰۷/۹۹درکمیسیون معاملات باز و رسیدگی خواهد شد.

زمین های موردنظرفاقد پروانه ساخت میباشد.

سپرده شرکت درمزایده(ریال) قیمت کل به ریال متراژ(مترمربع) کاربری موقعیت محل زمین ردیف
۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶ ۲۰۰ تجاری پنچ قطعه(۴۰متری) خیابان عدالت ۱
۰۰۰/۰۰۰/۸۶ ۰۰۰/۳۰۰/۷۱۹/۱ ۹۳/۱۷۱ تجاری.مسکونی حمام قدیم  شهرداری خیابان امام خمینی ۱۹ ۲

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *